Säännöt

Kirkkonummen Tennis – Kykslätts Tennis r.y.

TOIMINTASÄÄNNÖT

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli
1 §

Yhdistyksen nimi on Kirkkonummen Tennis – Kyrkslätts Tennis r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummen kunta Uudenmaan läänissä.

Yhdistyksen toiminta-alue on Kirkkonummen kunta

Yhdistys on perustettu kesäkuun 2 p:nä 1980 ja
siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi ja ruotsi.

II Seuran tarkoitus
2 §

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-
alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi
kunto- kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukai-
sesti.

III Tarkoituksen toteuttaminen
3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1 Tarjoamalla jäsenilleen

 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • valistus- ja kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa sekä
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa
  yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja
  hyödyllisiä kansalaisia.

2 Kiinittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toi-
minta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä
pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tar-
peellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja
hoitamiseen.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4 Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5 Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen
huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja
ylläpitäen urheiluiaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoi-
mintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä
välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja
-asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §

Seura on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry.:n Helsingin piirin jäsen. Piirin ja
seuran ohjelmassa olevia urheilumuotoja edustavien SVUL:n jäsen-
liittojen jäsenenä seura noudattaa piirin ja ao. jäsenliittojen
sääntöjä ja määräyksiä.

Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL rekisteröidystä yhdistyksestä
käytetään näissä säännöissä lyhennystä SVUL.

III Seuran jäsenet
5 §

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran, SVUL:n piirin, SVUL:n jäsenliittojen sekä
SVUL:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen
päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edis-
tänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua
seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheen-
johtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksi-
tyisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai
kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran
kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoi-
tuksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon
siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä var-
ten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta
eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntö-
jen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran ja SVUL:n tai sen jäsenliittojen ja piirien tar-
  koitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus
on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän
kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää
lukuunottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vä-
hintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta
esitetä edellämainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voi-
maan heti määrärajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon
jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kekous on erotta-
mispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan
maksuja.

IV Liittymis- ja jäsenmaksut
8 §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattaja-
jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittami-
sesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran
  jäsenenä vähintään 20 vuotta tai
 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsen-
  maksut tai
 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia
  tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsen-
oikeudet säilyvät.

V Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
9 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevät-
kokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava
vähintään 14 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määrää-
  mässä lehdessä tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 • seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.
10 §

Kevätkokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle
a puheenjohtaja
b sihteeri
c kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
d ääntenlaskijat
3 Todetaan
a läsnäolijat
b äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus o.
5 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tili-
kertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 $:n mukaisesti
vireillepanemat muut asiat
8 Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle
a puheenjohtaja
b sihteeri
c kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
d ääntenlaskijat
3 Todetaan
a läsnäolijat
b äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana
toimikautena
6 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a toimintasuunnitelma
b talousarvio
sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
7 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan
seuran puheenjohtajaksi
8 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten
jäsenten keskuudestajohtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa
olevien tilalle
9 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10 Valitaan puheejohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa
olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt
11 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen
suuruus
12 Valitaan edustajat SVUL:n Helsingin piirin ja SVUL:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai
annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi
edellämainittuihin kokouksiin
13 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 $:n mukaisesti
vireille panemat asiat
14 Kokouksen päättäminen

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo
sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenis-
tä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjal-
lisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia,
jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintäänkahden kuukauden kuluessa
siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellämainitulla tavalla esi-
tyksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeis-
tään 20 päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tar-
kastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti
tai seuraavassa kokouksessa.

13 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä,
mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin
säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan
arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen pu-
heenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaaditta-
essa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa
maksaneelle viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia
yhteisöjäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa
äänestää.

VI Seuran hallinto
14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta
huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema
johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtajia,
ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jä-
senistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla
eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mu-
kaan. Jos jäsen kesken toimikauttaa estyy tehtävänsä hoitamisesta,
valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljelläolevaksi toi-
mikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta
valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan
sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita
myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara-
puheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun
puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen
jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä
niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset
toiminnat toteutetaan muunnitelmien mukaisesti.
2 Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukai-
sesti.
3 Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa
seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukai-
sesti.
4 Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat
valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johto-
kunnalle vastuullisia tehtäviä.
5 Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6 Vastata SVUL:n sekä sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen
ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
7 Vastata scuran kokousten antamista velvoitteista.
8 Pitää jäsenluetteloa.
9 Hoitaa seuran taloutta.
10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12 Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
sekä sopia heidän eduistaan.
13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia-
ja ansiomerkkien esittämisestä.
14 Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
15 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15 §

Seura toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuneenjohtaja jompi-
kumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johto-
kunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on olta-
va täysi-ikäisiä.

VII Muita määräyksiä
17 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen -ja yhdistyslain puitteissa perus-
taa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset
johto- ja toimielimet.

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen
pätevä, on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsen-
ten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäi-
sessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19 §

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä
seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista
jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa
perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä koko-

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin
toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purka-
misesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voi-
massaolevan yhdistyslain määräyksiä.